Skip to main content

Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η εγγραφή σε αυτό το μάθημα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση

Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης

H εγγραφή στο μάθημα είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος!


Σχετικά με το μάθημα

Το παρόν μάθημα εστιάζει στην παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) και τη σύνδεσή του με το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Η παιδαγωγική αξιολόγηση αποτελεί σειρά ενεργειών που αποδίδουν αξία στη γνωστική, ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, καθώς και στα αντίστοιχα επιτεύγματα της ομάδας της σχολικής τάξης και κυρίως του κάθε μαθητή ξεχωριστά (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015. Κουλουμπαρίτση, 2018). Είναι επιθυμητό δε να είναι συστηματική, το δυνατόν διεξοδική, με σκοπό τη λήψη αξιόπιστων και έγκυρων παιδαγωγικών αποφάσεων σε σχέση με τη στοχοθεσία της μάθησης και της συμπεριφοράς (Κουλουμπαρίτση, 2015). Η αξιολόγηση, ως βασικό συστατικό της ειδικής εκπαίδευσης έχει σκοπό το λιγότερο περιοριστικό και περισσότερο ενταξιακό περιβάλλον. Είναι η διαρκής διαδικασία συστηματικής συλλογής, καταγραφής και ερμηνείας ευρείας ποικιλίας δεδομένων σχετικά με έναν μαθητή, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των μαθησιακών δυνατοτήτων και αναγκών του, με στόχους να προσδιοριστεί εάν ο μαθητής είναι επιλέξιμος ή όχι για παρέμβαση στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης, να οριστεί η στοχοθεσία της παρέμβασης και να καταγραφεί στο ΕΠΕ του, καθώς και να ελεγχθεί η πρόοδός του. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, συστατικό της διδασκαλίας και ως τέτοια, μπορεί να ειπωθεί ότι έχει την ίδια χρονική διάρκεια με αυτήν και μεγαλύτερη, αφού συχνά προηγείται και έπεται αυτής. Στην πραγματικότητα, μοιάζει η καθημερινότητα του σχολείου να είναι μια διαρκής, τυπική ή άτυπη αξιολόγηση των μαθητών (Tomlinson, 2015) και του οικοσυστήματος της εκπαίδευσης (Αγαλιώτης, 2011). Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα είναι ανάγκη να δημιουργήσει ΕΠΕ για κάθε μαθητή με εεα ή αναπηρία. Βασικό εργαλείο του είναι η παιδαγωγική αξιολόγηση, η οποία ακολουθεί βήματα με δέσμες ενεργειών προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Ειδικής εκπαίδευσης. O εκπαιδευτικός με τη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας, οργανώνει και αξιολογεί τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου μαθητή, συνεχίζει με την αξιολόγηση της σχολικής του προσαρμογής και αλληλεπίδρασης, την αξιολόγηση αντιληπτικότητας, λειτουργικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, προχωρεί σε ανασκόπηση των στοιχείων και δημιουργεί στοχοθεσία παρέμβασης του ΕΠΕ. Στόχος είναι η έγκυρη δυναμικού τύπου αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του μαθητή το μαθησιακό του προφίλ, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις τους καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η ετικετοποίηση ή η κατασκευή ταυτοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι, η παιδαγωγική αξιολόγηση, προτείνεται να είναι πολυποίκιλη με περιγραφικό-διαμορφωτικό χαρακτήρα. Κάθε μέθοδος ή διαδικασία αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση έχει αξία όταν εντάσσεται στο σύνολό της στο ΕΠΕ του μαθητή και υπηρετεί το σχεδιασμό και την εφαρμογή του.


To υλικό αυτό απευθύνεται:

  • Σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.


Στόχοι

  • Η περιγραφή των διαδικασιών που συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών με εεα ή αναπηρία.

  • Η καθοδήγηση στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης, μέσα από τη στοχοθεσία του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης.

  • Η υποστήριξη της ισοτιμίας στην εκπαίδευση με την περιγραφή ρόλων και υποχρεώσεων του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας στις διαδικασίες της παιδαγωγικής αξιολόγησης.

  • Η εμπλοκή της σχολικής κοινότητας, γονέων, θεραπευτών, εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα από την οικοσυστημική προσέγγιση της παιδαγωγικής αξιολόγησης.


Το μάθημα με μια ματιά - Συνοπτική παρουσίαση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ενότητες και υποενότητες του μαθήματος καθώς και το περιεχόμενό του συνοπτικά

Ενότητες του Μαθήματος

Ενότητες του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει κάποιο βασικό προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του μαθήματος. Το μάθημα είναι ελεύθερο για όλoυς και όλες τους εμπλεκόμενους και εμπλεκόμενες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διδασκαλία, φοιτητές, ερευνητές, γονείς.

Διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας του μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

Ειδικός Εμπειρογνώμονας - Συγγραφέας του μαθήματος

Φίλιππος Κατσούλης

Αδριανός Γ. Μουταβελής
Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση

Βιογραφικό

Μέχρι σήμερα έχει θητεύσει σε ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία στην τυπική εκπαίδευση καθώς και σε Τμήματα Ένταξης και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος στην 9η Περιφέρεια ΕΑΕ με έδρα τον Πειραιά, καθώς και στην 4η Περιφέρεια ΕΑΕ με έδρα τη Ν. Σμύρνη. Ταυτόχρονα υποστήριξε ως Σχολικός Σύμβουλος την Κρήτη, την Ανατολική Αττική και τα Δωδεκάνησα. Τον παρόντα χρόνο, υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ (Δ΄ Αθήνας). Συμμετείχε επί σειρά ετών ως εκπρόσωπος της Ειδικής Αγωγής στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, καθώς και στις εργασίες του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Οι σπουδές του άπτονται της Ειδικής Παιδαγωγικής ξεκινώντας από το αντίστοιχο τμήμα του Μαράσλειου Διδασκαλείου και συνεχίζοντας με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία στο Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α., Διδακτορικό στην Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Παιδαγωγικό Τμήμα, Ε.Κ.Π.Α. και Μεταδιδακτορικό στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτική και διδάσκει συστηματικά στα Πανεπιστήμια Πάτρας, Θεσσαλίας και Αθήνας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα έρευνας στην παιδαγωγική και ψυχολογία παιδιών και εφήβων. Ιστότοπος: httpss://adrianosmoutavelis.github.io/index.html?article=


Δωρεάν Παρακολούθηση

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες).


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για να λάβετε βεβαίωση παρακαλούθησης πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος θα τις παραλάβετε από το Μητρώο του ΙΕΠ μετά την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, η οποία αναγράφεται στην παρούσα καρτέλα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Νέα της πλατφόρμας iepx.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι έκδοση περιηγητή ιστού (browser) μπορώ να χρησιμοποιήσω?

Η πλατφόρμα Open edX platform λειτουργεί καλύτερα με τις τελευταίες εκδόσεις Chrome, Firefox ή Safari, ή με τον Internet Explorer έκδοσης και πάνω.

Δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους περιηγητές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

  1. Κωδικός Μαθήματος

    Π3.10_Β_ΦΑΣΗ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  2. Εναρξη Μαθημάτων

  3. Λήξη Μαθημάτων