Skip to main content

Σχετικά

Σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα iepx και ευχόμαστε η παρακολούθηση των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων μας να αποτελέσει μια ευχάριστη επιμορφωτική εμπειρία και ένα δημιουργικό ταξίδι στη γνώση!Η πλατφόρμα iepΧ

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» (Universal Design and Development of Accesible Digital Educational Material) με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και  επιτρέπει τη διοργάνωση μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs). Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Python με χρήση του διαδικτυακού πλαισίου ανοιχτού κώδικα Django και χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας όπως το Ansible, Vagrant κ.ά. για να διευκολύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση της πλατφόρμας σε ένα τεράστιο εύρος μηχανημάτων. Η Open edX έχει αναπτυχθεί από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό edX, ο οποίος ιδρύθηκε από τα πανεπιστήμια MIT και Harvard και είναι η πλατφόρμα πίσω από τη δημοφιλή υπηρεσία https://www.edx.org. H Open edX είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και παρέχεται με διπλή άδεια χρήσης AGPL και Apache License. Μια πλατφόρμα με την τεχνολογία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική τού Open edX θέτει από μόνη της υψηλές απαιτήσεις εκπαιδευτικής ποιότητας από τα μαθήματα που φιλοξενεί.

About


Περιεχόμενο - μαθήματα

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 13 διακριτά μαθήματα που διαμορφώθηκαν από τα παραδοτέα της Πράξης. Στην εισαγωγική καρτέλα του κάθε μαθήματος παρέχονται σχετικές πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο του μαθήματος με μία σύντομη παρουσίαση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι/ες να έχουν μία σφαιρική άποψη/εικόνα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάθε μάθημα πλαισιώνεται με βιντεοσκοπημένο υλικό, επιμορφωτικό υλικό, δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί στην τάξη σε πραγματικό χρόνο και το αντίστοιχο παραδοτέο με το  αντικείμενο του μαθήματος σε μορφή PDF. Για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεο δραστηριοτήτων με παιδιά έχει διασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση των γονέων τους. Eπίσης, σε κάθε ενότητα του μαθήματος παρέχεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. Η επιτυχής ανταπόκριση στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε ορισμένο ποσοστό επιτυχίας (60%) έχει ως αποτέλεσμα την παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης. Προβλέπεται, εκτός των 13 διαθέσιμων μαθημάτων, η προσθήκη νέων μαθημάτων με αντικείμενα που άπτονται της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι τα κάτωθι:

1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

2. Ανάπτυξη κοινωνικων, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

4. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille

5. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

6. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας

7. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού

8. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού

9. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

10. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση

11. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

12. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία

13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσηςAναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης των μαθημάτων - Οδηγός χρήσης

Για την εισοδό σας θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ. Μετά την είσοδό σας στην πλατφόρμα iepx.edu.gr μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθησή των μαθημάτων. Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά κάθε εβδομάδα.

Οι ημερομηνίες των τριών επιμορφωτικών φάσεων έχουν ως εξής:

α΄φάση:7-2-22 έως 27-3-2022
β΄ φάση: 28-3-2022 έως 15-05-2022
γ΄ φάση: 16-05-2022 έως 03-07-22

Σε κάθε φάση επιμόρφωσης οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται σε διαφορετικά μαθήματα.
Στην περίπτωση που κάποιος/α δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει την παρακολούθηση του/των μαθήματος/των μίας φάσης και έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση, μπορεί να ολοκληρώσει αυτό/ά το /τα μάθημα/τα και μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζει την κάθε φάση επιμόρφωσης, όχι όμως αργότερα από τις 10-07-2022.

- Eπιλέξτε εδώ για τη λήψη των οδηγιών της Α' Φάσης Επιμόρφωσης.
- Eπιλέξτε εδώ για τη λήψη των οδηγιών της Β' Φάσης Επιμόρφωσης.

To περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο σταδιακά προκειμένου να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης προτείνεται να γίνεται σταδιακά κατόπιν αναστοχαστικής μελέτης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιμόρφωσης. Η συμπλήρωση τους ερωτηματολογίου αποτίμησης του μαθήματος αποτελεί το τελευταίο στάδιο και προϋποθέτει την ενδελεχή μελέτη του υλικού ενός μαθήματος προκειμένουτο ερωτηματολόγιο να επιτελέσει το σκοπό του. Ως εκ τούτου, το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο με την ολοκλήρωση της μελέτης όλων των ενοτήτων του μαθήματος.

- Επιλέξτε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα της Α' Φάσης Επιμόρφωσης.
- Επιλέξτε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα της Β' Φάσης Επιμόρφωσης.Ομάδα έργου

Την επιστημονική υποστήριξη της Πράξης αναλαμβάνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Πράξη 18/15-04-2021, ΑΔΑ: ΨΦΧΞΟΞΛΔ-Δ62) που αποτελείται από τέσσερα μέλη.


Μαρία Γελαστοπούλου

Μαρία Γελαστοπούλου Med, PhD

Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και ενταξιακής Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.

Βασίλειος Κουρμπέτης

Βασίλειος Κουρμπέτης, Ph.D

Σύμβουλος Α΄ Υ.ΠΑΙ.Θ

Παναγιώτης Πήλιουρας

Παναγιώτης Πήλιουρας, Ph.D

Σύμβουλος Α’, Ι.Ε.Π.

Άννα Αφεντουλίδου

Άννα Αφεντουλίδου, MSc

Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός ΠΕ02Η Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Στόχο της ως άνω αναφερόμενης Πράξης, στην οποία εντάσσεται η πλατφόρμα iepX, αποτελεί η υλοποίηση δράσεων και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ένταξή τους στο γενικό σχολείο καθώς και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής και εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της Πράξης συμβάλλει στην ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και την υλοποίηση της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ  για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η πολυεπίπεδη υλοποίηση δράσεων και  καλών πρακτικών συμβάλει στην προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education) και τη δημιουργία του «Ενός Σχολείου για όλους», όπως προτείνεται από τη διεθνή επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι δράσεις της Πράξης καλύπτουν τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κινητικές δυσκολίες, νοητική αναπηρία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα) ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται δράσεις σε πολλαπλούς άξονες ως εξής:

1) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ευρύτερης το πικής κοινωνίας για την ενταξιακή φιλοσοφία και την αναπηρία

2) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και άλλων εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία για θέματα και καλές πρακτικές ένταξης που αφορούν στην αναπηρία και στην αποδοχή της διαφορετικότητας μέσω:

    • Ενδοσχολικών επιμορφώσεων

    • Επιμορφωτικών ημερίδων σε εθνικό επίπεδο

    • Δημιουργίας πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης με κατάλληλο υλικό που συνιστά μαθήματα που καλύπτουν όλες τις παραπάνω ανάγκες επιμόρφωσης για συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. H πλατφόρμα αναπτύχθηκε βάσει της πλατφόρμας Open edX του πανεπιστημίου Harvard και MIT

    • Ανάπτυξης οδηγών εκπαιδευτικού που περιλαμβάνουν δραστηριότητες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ενταξιακής/συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα

3) Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων σε διαφορετικούς μορφότυπους, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές με αναπηρία, π.χ. απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς, γραφή braille για τυφλούς, easy to read, ακουστική απόδοση, κ.ά. και αποστολή αυτών στα σχολεία

4) Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού εκτός των σχολικών εγχειριδίων και ψηφιακές εφαρμογές για την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών και μαθητριών

5) Ανάπτυξη oδηγού για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συνταχθεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).

Για την πρόσβαση στο παραχθέν υλικό, στις δράσεις και σε λεπτομερείς πληροφορίες  για την Πράξη και τα 13 Υποέργα που περιλαμβάνει μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πράξης https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/


ΠΡΑΞΗ: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Οριζόντια Πράξη-ΟΠΣ (MIS): 5001313

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΜΑΘΗΜΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕ3.1: Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

Π3.1.1: Έντυπος και ψηφιακός Οδηγός που θα περιλαμβάνει το Θεωρητικό πλαίσιο για την Ενταξιακή Εκπαίδευση, την προσέγγιση της Αναπηρίας, τη δομή και οργάνωση μιας Ενταξιακής τάξης και την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών των εκπαιδευτικών στην τάξη

 

Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

Π3.1.1-6

 

 

 

Π3.1.2: Εκπαιδευτικό υλικό με βιωματικές δραστηριότητες για μαθητές και ενήλικες με στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας  καθώς και την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας

Π3.1.3: Εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες αποδοχής της διαφορετικότητας για μαθητές και ενήλικες καθώς  και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας  μέσω της τέχνης του θεάτρου

Π3.1.4: Λέξεις, ήχοι και  εικόνες: Ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσα από τα παραμύθια

Π3.1.5: Εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες μουσικής και κινητικής αγωγής για την ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

Π3.1.6: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου  εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.2: Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης  για μαθητές με αναπηρία

Π3.2.1: Εγχειρίδιο για τις Κοινωνικές Ιστορίες που θα περιλαμβάνει  το θεωρητικό πλαίσιο, οδηγίες για τη χρήση, την εφαρμογή και τη δημιουργία τους

Ανάπτυξη κοινωνικων, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

Π3.2.1-4

 

 

Π3.2.2: Έντυπο και Ψηφιοποιημένο υλικό με την μορφή Κοινωνικών Ιστοριών που θα αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση  κοινωνικών καταστάσεων για μαθητές με αναπηρία

Π3.2.3: Έντυπο και Ψηφιοποιημένο υλικό με την μορφή Κοινωνικών Ιστοριών που θα αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και  κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών με αναπηρία

Π3.2.4: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.4:Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Π3.4.1: Έντυπος και ψηφιακός Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Π3.4.1-3

 

Π3.4.2: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου

Π3.4.3: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.5:Έντυπο και ψηφιακό υλικό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης -  Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Π3.5.1: Έντυπος και ψηφιακός Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Εκπαίδευση μαθητών με  προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Π3.5.1-3

 

Π3.5.2: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου

Π3.5.3: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.7: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία

Π3.7.1: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού

Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση

Π.3.7.1-3

 

Π3.7.2: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο  για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος μαθητών με κινητική αναπηρία

Π3.7.3: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.8: Εικαστικό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με αναπηρία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Π3.8.1: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εικαστικές δραστηριότητες, εικαστικών εκπαιδευτικών δράσεων, ασκήσεων & projects των μαθητών με αναπηρία για την Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού

Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄έως ΣΤ΄Δημοτικού

Π3.8.1-2

 

Π3.8.2: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά με αναπηρίες

ΠΕ3.9: Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά της Ε’ τάξης  Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

Π3.9.1: Καθολικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία

Π3.9.1-2

Π3.9.2: Επιμορφωτικό υλικό για το Καθολικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

ΠΕ3.10: Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση

Π3.10.1: Εργαλεία παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Π3.10.1

 

ΠΕ4.1: Ανάπτυξη υλικού για την εκπαίδευση στην ανάγνωση και γραφή της braille

Π4.1.1: Εκπαιδευτικό υλικό (περιεχόμενο) για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ανάγνωση και γραφή της braille

Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille

Π4.1.1

 

ΠΕ4.2:Αγωγή Κινητικότητας Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης τυφλών μαθητών

Π4.2.1: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Αγωγή Κινητικότητας Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης τυφλών μαθητών

Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα , στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

Π4.2.1

ΠΕ4.3: Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση

 

Π4.3.1: Εκπαιδευτικό υλικό (περιεχόμενο) ανάπτυξης απτικής νοηματικής επικοινωνίας

Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας

Π4.3.1

ΠΕ4.4: Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την  Γ΄ Δημοτικού

Π4.4.1: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού

Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού

Π4.4.1

 

ΠΕ4.5: Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

Π4.5.1: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

Π4.5.1

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι με διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό

Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

Προσβάσιμες Οδηγίες για τον covid
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh

Τμήμα Α: Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
http://iep.edu.gr/el/epistimonika-grafeia/grafeio-epistimonikon-monadon-a-kyklou/monada-eidikis-kai-symperiliptikis-ekpaidefsis

Συμπεριληπτικά Σχολεία του 21ου αιώνα
https://inclusiveschools.net/gr/

Δραστηριότητες και Σχέδια Δράσης για τη Σχολική Συμπερίληψη
https://inclusiveschools.net/gr/resources/

Ειδικές Παιδαγωγικές Πρακτικές
http://iep.edu.gr/el/eidikes-anagkes-link/entaksiaki-ekpaidefsi

Εξειδικευμένοι Οδηγοί Διαφοροποίησης
http://iep.edu.gr/el/link-eniaia1/diaforopoiisi


Στην πλατφόρμα έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες από τους παρακάτω ιστότοπους:

- https://pixabay.com/el/

- https://www.freeimages.com/

- https://www.freepik.com/popular-photos/

- https://all-free-download.com/free-photos/

- https://www.freepik.comΓια τυχόν λάθη ή τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε ενημερώστε μας στο kboukouras@iep.edu.gr, προκειμένου να προβούμε άμεσα σε σχετικές διορθώσεις.