Skip to main content

Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η εγγραφή σε αυτό το μάθημα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση

Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης

H εγγραφή στο μάθημα είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος!


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στο γενικό σχολείο, γεφυρώνοντας, ως ένα βαθμό, το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Παρέχονται βασικές πληροφορίες για τη διαταραχή με τη μορφή απάντησης σε ορισμένα καίρια ερωτήματα, τα οποία πολύ συχνά θέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ. Η ΔΑΦ αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή και ισόβια διαταραχή, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ατόμου, στην κοινωνική του προσαρμογή και στη γενικότερη ποιότητα της ζωής του. Παρότι έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα πλούσια και αποτελεσματική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της, καθώς και για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ ερευνητικών δεδομένων και εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Αν και τα παραδείγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται, αφορούν την εκπαίδευση μαθητών/τριών με ΔΑΦ που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, οι διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες που παρουσιάζονται είναι κοινές για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο/Η εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που υπηρετεί, θα μάθει πώς να εξατομικεύσει την παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη του τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες, όχι μόνο ενός/μίας συγκεκριμένου/ης μαθητή/τριας με ΔΑΦ, αλλά και της σχολικής μονάδας, καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Επιπρόσθετα, στο μάθημα αναπτύσσονται οι βασικότεροι τομείς παρέμβασης μαζί με προτεινόμενους διδακτικούς στόχους για κάθε τομέα, η επίτευξη των οποίων προάγει την ομαλή και ουσιαστική σχολική ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ και περιγράφονται οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν, με στόχο τον εντοπισμό των δυνατών σημείων του/της μαθητή/τριας, των αναγκών του/της, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του/της σε καίριες για την ένταξη δεξιότητες. Ακόμη, αναπτύσσονται παιδαγωγικές μέθοδοι και διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με ΔΑΦ, η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει τεκμηριωθεί μέσω ερευνητικών διαδικασιών. Περιγράφονται οι τεχνικές, παρέχονται βήματα για την εφαρμογή τους και συνοδεύονται από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που βοηθούν να αποσαφηνιστεί η χρησιμότητά τους. Προτείνονται παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εποικοδομητική συμμετοχή του παιδιού με ΔΑΦ στη μαθησιακή διαδικασία και την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς. Επίσης,, περιγράφονται οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν τα σημαντικότερα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ και βασικοί άξονες για την ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης με προγράμματα παρέμβασης τριών παιδιών με ΔΑΦ ενταγμένων στο γενικό σχολείο καθώς και έντυπα και φόρμες αξιολόγησης, μαζί με οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.


To υλικό αυτό απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Σε γονείς και θεραπευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ΔΑΦ


Στόχοι

 • Η κατανόηση της ΔΑΦ και της ποικιλότητας των συμπτωμάτων καθώς και των τρόπων με τον οποίο εκδηλώνεται σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης

 • Η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της μαθησιακής διαδικασίας με την παροχή κατάλληλου υλικού και γνώσεων για την υλοποίηση στόχων του Π.Σ.

 • Η προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας ίσων ευκαιριών συμμετοχής και ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων μαθητών με ΔΑΦ

 • Η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους/στις εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη δικών τους Κ.Ι. ή και τροποποίησης των παραχθέντων από το ΙΕΠ προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ατομικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών, καθώς και για τον τρόπο χρήσης των Κ.Ι. στην τάξη

 • Η υποστήριξη γονέων ή και άλλων εμπλεκομένων στην εκπαίδευση μαθητών με ΔΑΦ


Το μάθημα με μια ματιά - Συνοπτική παρουσίαση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ενότητες και υποενότητες του μαθήματος καθώς και το περιεχόμενό του συνοπτικά

Ενότητες του ΜαθήματοςΕνότητες του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

Ενότητες του ΜαθήματοςΠαρουσίαση του Μαθήματος


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει κάποιο βασικό προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του μαθήματος. Το μάθημα είναι ελεύθερο για όλους και όλες τους εμπλεκόμενους και εμπλεκόμενες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διδασκαλία, φοιτητές, ερευνητές, γονείς.


Διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας του μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

Ειδικός Εμπειρογνώμονας - Συγγραφέας του μαθήματος

Πέτρος Γαλάνης

Πέτρος Γαλάνης, PhD
Ειδικός Παιδαγωγός, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό

Εργάζομαι ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή και Παιδαγωγική της Ένταξης». Η διδακτορική μου διατριβή με θέμα: «Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό στην αυτοδιαχείριση: Μια συμπεριφορική - αναλυτική παρέμβαση για την ένταξή τους στο σχολείο» (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ), έλαβε το βραβείο «Μαρία Νασιάκου», ως καλύτερης διδακτορικής διατριβής από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Διδάσκω και συνεπικουρώ στη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Ειδική Αγωγή» και «Παιδαγωγική της Ένταξης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, όπως, επίσης και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής)» του ιδίου τμήματος. Έχω εργαστεί ως δάσκαλος ειδικής αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Παιδείας. Έχω συνεπή παρουσία σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις και έχω δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς και στην ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.


Δωρεάν Παρακολούθηση

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες).


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για να λάβετε βεβαίωση παρακαλούθησης πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος θα τις παραλάβετε από το Μητρώο του ΙΕΠ μετά την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, η οποία αναγράφεται στην παρούσα καρτέλα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Νέα της πλατφόρμας iepx.


Συχνές Ερωτήσεις

Τι έκδοση περιηγητή ιστού (browser) μπορώ να χρησιμοποιήσω?

Η πλατφόρμα Open edX platform λειτουργεί καλύτερα με τις τελευταίες εκδόσεις Chrome, Firefox ή Safari, ή με τον Internet Explorer έκδοσης και πάνω.

Δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους περιηγητές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  Π3.4.1-3_Γ_ΦΑΣΗ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
 2. Εναρξη Μαθημάτων

 3. Λήξη Μαθημάτων