Skip to main content

Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η εγγραφή σε αυτό το μάθημα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση

Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης

H εγγραφή στο μάθημα είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος!


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή των κατάλληλων γνώσεων, εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή και με άλλες αναπηρίες γενικότερα. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης, καθώς, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι μαθητές/τριες με ΔΑΦ παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στη σύναψη σχέσεων με τους συνομηλίκους, στην τήρηση κανόνων, στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων, στην επικοινωνία και στη χρήση πολλαπλών εξωλεκτικών συμπεριφορών που ρυθμίζουν την κοινωνική συναλλαγή και αυτονόμησή τους. Ωστόσο, η κατάκτηση τέτοιων δεξιοτήτων από τους μαθητές και μαθήτριες απαιτεί συχνά διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά μέσα και μεθόδους καθώς δεν επιτυγχάνεται πάντα μέσω μιας διαδικασίας ωρίμανσης του ατόμου από τη συνύπαρξή του με άλλα άτομα, όπως μπορεί να συμβαίνει με μία μερίδα μαθητών/ητριών. Αυτό συνδέεται με το διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης των ψυχικών λειτουργιών σε διαφορετικά άτομα. Οι Κοινωνικές Ιστορίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς σύγχρονες έρευνες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους δεδομένου πως συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από έκδηλους, αλλά και από σιωπηρούς κοινωνικούς κανόνες που διέπουν μια κατάσταση, μια περίσταση ή ένα συμβάν καθώς και τις καθημερινές κοινωνικές συναλλαγές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι ΚΙ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και για την εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία, με προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και για μαθητές χωρίς αναπηρία, καθώς εισάγουν το άτομο στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων με τη χρήση στοιχείων από την καθημερινότητά του. Στο παρόν μάθημα παρέχεται α) το θεωρητικό πλαίσιο, η διαδικασία συγγραφής ΚΙ, σχετικά tamplates και η αξιοποίησή τους στο σχολείο, αλλά και σε άλλα πλαίσια εκτός σχολείου, όπως στο σπίτι, για την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών/ητριών, β) οι θεματικές ενότητες και τα είδη ΚΙ που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΕΠ με αναλυτική περιγραφή των στόχων και τον τρόπο χρήσης και γ) οι ΚΙ σε μορφή διακριτών βιβλίων για την Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη και κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών. Στο παράρτημα περιλαμβάνεται η λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση μιας ΚΙ.


To υλικό αυτό απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Σε γονείς και θεραπευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και αξιοποιούν τις ΚΙ


Στόχοι

 • Η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της μαθησιακής διαδικασίας με την παροχή κατάλληλου υλικού για την υλοποίηση στόχων του Π.Σ.

 • Η προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας ίσων ευκαιριών συμμετοχής και ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων μαθητών με ΔΑΦ ή άλλες αναπηρίες ή και από παιδιά χωρίς αναπηρίες

 • Η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους/στις εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη δικών τους Κ.Ι. ή και τροποποίησης των παραχθέντων από το ΙΕΠ προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ατομικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών, καθώς και για τον τρόπο χρήσης των Κ.Ι. στην τάξη

 • Η υποστήριξη γονέων ή και άλλων εμπλεκομένων στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γενικότερα και ειδικότερα με ΔΑΦ


Το μάθημα με μια ματιά - Συνοπτική παρουσίαση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ενότητες και υποενότητες του μαθήματος καθώς και το περιεχόμενό του συνοπτικά

Ενότητες του Μαθήματος

Ενότητες του ΜαθήματοςΣυνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

Παρουσίαση του Μαθήματος

Παρουσίαση του Μαθήματος


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει κάποιο βασικό προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του μαθήματος. Το μάθημα είναι ελεύθερο για όλoυς και όλες τους εμπλεκόμενους και εμπλεκόμενες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διδασκαλία, φοιτητές, ερευνητές, γονείς.


Διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας του μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.


Ειδικοί Εμπειρογνώμονες - Συγγραφείς του μαθήματος

Μαρία Γελαστοπούλου

Μαρία Γελαστοπούλου Med, PhD
Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και ενταξιακής Εκπαίδευσης, ΙΕΠ

Βιογραφικό

Η Μαρία Γελαστοπούλου είναι Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι Διδάκτορας Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και κατέχει Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθήνας, τίτλο εξειδίκευσης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εταιρείας ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αθηνών. Έλαβε την πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille από το Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών Αθήνας. Από το 2011 έως το 2018 ήταν υπεύθυνη για το έργο προσαρμογής των σχολικών βιβλίων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για μαθητές με μειωμένη όραση και έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση των έργων για την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα του ΙΕΠ, όπως «Teaching European Sign Languages as a First Language», ‘‘SIGN FIRST’ και «Ηγεσία στην Εκπαίδευση –ΕPNoSL». Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές δράσεις του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ αναφορικά με την ένταξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Συμμετείχε με εισηγήσεις σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια αναφορικά με την εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δημοσίευσε σχετικά άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ατομικά, αλλά και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές και είναι μέλος συγγραφικών ομάδων για τη συγγραφή οδηγών για τους εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Έρη Παπαμιχαλοπούλου

Έρη Παπαμιχαλοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός, Συγγραφέας Παραμυθιών

Βιογραφικό

Η Έρη Παπαμιχαλοπούλου είναι Υποψήφια διδάκτωρ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή στο Τ.Ε.Α.Π.Η. Διδάσκει επί σειρά ετών ως νηπιαγωγός σε Τμήμα Ένταξης στην ειδική εκπαίδευση στο Υ.ΠAI.Θ., καθώς και σε ειδικό σχολείο, σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) κ.ά. Επίσης, εργάστηκε ως εισηγήτρια στο Mediterranean College, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ΙΕΚ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κ.ά. Είναι ιδρυτικό μέλος της δημιουργικής και συγγραφικής ομάδας Σακαράκα με την οποία έχουν εκδώσει: «Δέκα σκιάχτρα σ’ ένα βιβλίο», «Δέκα μαύρες γάτες σ’ ένα βιβλίο», «Δέκα δράκοι σ’ ένα βιβλίο» (υπο έκδοση) από τις εκδόσεις Εντύποις. Συμμετείχε με την ιστορία της «Ο ξεχασμένος σάκος» στο βιβλίο «Μικρές Ιστορίες για μεγάλους» για άτομα 3ης Ηλικίας με Άνοια και Ατσχάιμερ, από τις εκδόσεις Εντύποις. Έχει διακριθεί με βραβεία και επαίνους σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχει τιμηθεί με έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για τα παραμύθια της.


Δωρεάν Παρακολούθηση

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες).


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για να λάβετε βεβαίωση παρακαλούθησης πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος θα τις παραλάβετε από το Μητρώο του ΙΕΠ μετά την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, η οποία αναγράφεται στην παρούσα καρτέλα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Νέα της πλατφόρμας iepx.


Συχνές Ερωτήσεις

Τι έκδοση περιηγητή ιστού (browser) μπορώ να χρησιμοποιήσω?

Η πλατφόρμα Open edX platform λειτουργεί καλύτερα με τις τελευταίες εκδόσεις Chrome, Firefox ή Safari, ή με τον Internet Explorer έκδοσης και πάνω.

Δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους περιηγητές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  Π3.2.1-4_A_ΦΑΣΗ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
 2. Εναρξη Μαθημάτων

 3. Λήξη Μαθημάτων